wie heeft jou dat wijsgemaakt

Vanaf het moment dat ik me ging verdiepen in de Vrijmetselarij werd voor mij veel meer duidelijk. Wat eerst voor mij een vat vol tegenstrijdigheden leek, werd daarmee ineens logisch.

De vrijmetselarij en aanverwante (occulte)organisaties bewegen zich op een hoger abstractieniveau. Het is niet voor niets als zodanig afgebeeld. Naarmate je klimt in de hiërarchie des te meer zie je en weet je (‘being in the know’ noemen ze dat). 

Ik vergeet nooit meer de reactie van Ridder Kadosh die het als volgt verwoordde:

“Er is een oude wijsheid
Er is oude kennis
deze kan niet met iedereen gedeeld worden”

Op dat moment had ik geen flauw idee wat Ridder Kadosh voorstelde, dus ging ik op zoek en las ik over ridder kadosh het volgende:

– De 30e graad is een indrukwekkende initiatie tot ridder kadosh.

-Deze houdt een aansporing in tot grote waakzaamheid voor maatschappelijke dreigingen en

-bevordert het besef dat slechts het nauwkeurig navolgen van afgelegde beloften kan leiden tot het Nec Plus Ultra, de hoogste graad van maçonnieke ervaring, kennis en beleving.”  

Dat klinkt nou niet wat je noemt bevrijdend. Het inwijdingsrituaal of ritueel van ridder Kadosh maakt meer duidelijk. De slotscene van de inwijding is bijzonder interessant omdat daarin tot uiting komt dat deze Ridder gewoon een instructie opvolgt en daartoe gezworen heeft.

“Command\ : In naam en ter ere van de Opperraad voor het Koninkrijk der Nederlanden van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, krachtens de macht, mij verleend als Commandeur van deze Raad van Ridders Kadosh, verklaar ik de werkzaamheden gesloten. Laat ons heengaan in vrede, maar geeft mij, voor wij scheiden, dat gij niets van de werkzaamheden van deze dag zult onthullen.”

Waarop de nieuwbakken Ridder Kadosh antwoordt: Dat zweer ik” 

Daarmee is hij binnen de broederschap een gezworen kameraad, maar het gaat lijnrecht in tegen wat de Bijbel ons voorhoudt namelijk:

“Mattheus 5 de verzen: Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet,37 noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.” en

“Jacobus 5: Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch enigen anderen eed; maar uw ja, zij ja,en het neen, neen; opdat gij in geen oordeel valt.”

Samengevat: zweren is uit den boze!

Maar er worden door overheden, en allen die belang hebben bij geheimhouding en gehoorzaamheid, voortdurend redenen aangevoerd waarom het niet geldt in een bepaalde situatie:

“Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?

De Heidelberger Catechismus heeft er het volgende op gevonden:

“Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderzins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond a, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.”

In wikipedia: “De Synode van Dordrecht (1618-1619) toetste de Catechismus en schreef hem voor als document dat ambtsdragers en hoogleraren dienden te ondertekenen.”

Mensen worden nog steeds verplicht geheimhoudings en/of gehoorzaamheidsverklaringen te tekenen in ruil voor werk en inkomen, en op straffe van hoge geldelijke boetedoeningen of uitsluiting. Wat is daarvan het gevolg, zo vraagt een mens zich dan af. Welnu

HET SLIJK DER AARDE CIVILISEERT EN TEMT DE MASSA

Als je kijkt naar het 1 dollar biljet dan ontkom je niet aan de constatering dat geld verheven is tot 1e levensbehoefte: for one, in god we trust.  De ‘lust for money’ lijkt wel een onstilbare honger op te wekken bij heel wat mensen. Honger naar meer en meer.

Een aantal definities uit de economie:

  • de wetenschap die zich bezighoudt met de behoeftebevrediging van mensen
  • de manier waarop mensen hun levensonderhoud verdienen
  • De manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt.

Op internet is veel te vinden over de symboliek op het eendollarbiljet: “In God we trust” staat boven de ONE, maar waarom wordt eigenlijk God in verband gebracht met geld?

Dagblad Trouw kopt:

https://www.trouw.nl/cultuur/het-slijk-der-aarde-de-dertig-zilverlingen-van-judas-ultieme-overwinning-van-satan-~a136ae5e/
Het artikel beschrijft de ervaringen van James Buchan:

“Intussen besefte ik dat sociale relaties op een diepgaande, bijna onverbrekelijke manier met geld verbonden zijn. . . Het bankbiljet was een manifestatie van complexe maatschappelijke afspraken. Ik bedacht dat ik me door geld te gebruiken, aan het gezag van de maatschappij had onderworpen, zodat wat er bijzonder aan mij was tot iets algemeens werd getransformeerd. Kortom, ik moest geciviliseerd en getemd worden.” 

Hoe abstract wil je het hebben: ‘iets algemeens”. Het wordt ons echter keer op keer voorgehouden

IN NAAM VAN HET ALGEMEEN BELANG

“In de wereld waarin wij leven is, in het kader van de diplomatie en de overheidstaken, geheimhouding tot plicht -en via wetgeving tot recht gemaakt van een bestuurselite voor het zogenaamde ‘algemeen belang’. Dat is van een dusdanige abstractie, daar kan de gewone doorsnee burger helemaal niets mee, sterker nog het zet hem/haar op achterstand en op afstand t.o.v. de machthebbers voor wie het voornamelijk een beschermende funtie heeft. Wie doet je wat.”, schreef ik een tijd geleden.

In een recent verschenen artikel, op de website van stop de bankiers, wordt die zwijgplicht terecht perfide genoemd.

Het perfide systeem weet zich gedekt door de zwijgplicht, die iedereen wordt opgelegd

Ondanks alle zwijgplicht, contracten, beloften, zweren en bezweringen, ondanks alle obstakels om te voorkomen dat de waarheid aan het licht komt, en om de mensheid onder de knoet te houden, is de tegenbeweging aan het toenemen dankzij internet.

LIFTING THE VEIL

De grote onthuller aller tijden is toch wel het internet en wel zodanig dat door overheden alle zeilen worden bijgezet om alles, wat die waarheid aan het licht brengt, weg te vegen. Het stofzuigeren wordt uitgevoerd door speurneuzen en algoritmen, vergelijkbaar met wat de NSA doet en wat onze overheid wil doorvoeren met de sleepwet. Uiteraard for “your truth freedom and happiness”.  

Maar als het informatie over u als burger betreft, dan gaat ‘t er bij de overheid nogal slordig aan toe, blijkt wel:

Sinds de introductie van De Heidelberger Catechismus in ons land heeft het algemeen belang een grote vlucht genomen. Het algemeen belang strekt zich uit tot ver over onze grenzen heen. En wij zijn:

VAN ONDERGESCHIKT BELANG

De verhouding staat-burger:

Privacy van de individuele burger is van ondergeschikt belang.
Veiligheid van de individuele burger is van ondergeschikt belang.
De behoeften van de individuele burger is van ondergeschikt belang.
De Nederlandse cultuur is van ondergeschikt belang.

Wat is voor ons burgers eigenlijk niet van ondergeschikt belang?

Op Boublog verscheen een reactie van een zekere Yvonne:

“yvonne: 
11 juni, 2014 op 23:46


Ach wat een gebrek aan zelfvertrouwen, al niet kan doen………..sommige mensen hebben wat meer lessen nodig, en dat mag en kan! Maar ga elkaar niet onderuit halen, om er zogenaamd zelf beter van te worden. Qua ego-vorming.
 Zie het grotere plaatje, dat is denk ik het allerbelangrijkste, en zie jezelf niet zo groot, je bent maar een ontworpen slaaf,en nederigheid is moeilijk maar kan je tot grote hoogte brengen. Wedijveren en bekvechten is zo gemakkelijk, je mond eens een keer houden, voor veel mensen moeilijk. Maar ja, heb de waarachtigheid ook niet bedacht…

”

Een ontworpen slaaf? Wie heeft je dat wijsgemaakt? Kom op zeg!

GET UP, STAND UP FOR YOUR RIGHT!

verlossing door te zondigen

Vaak vroeg en vraag ik mijzelf overigens nog steeds af: “Wat drijft die mensen toch?”

Dan heb ik het over de mensen die behoren tot de bestuurselite die vaak, beter gezegd praktisch altijd, ook behoren tot genootschappen met geheimen. De toppers van die genootschappen vormen samen een wereldnetwerk, die de plannen maken en laten uitvoeren door de  lower levels en politieke frontsoldaten.

Wat drijft hen om bijvoorbeeld die genderneutraliteit tot in het absurde te willen doordrijven en in wetgeving te willen verankeren? Je krijgt de indruk dat dit iets van de laatste jaren is, maar dat is schijn.

De drijvende kracht is een eeuwenoude agenda, gebaseerd op een eeuwenoude overtuiging. De ultieme overtuiging is dat de verlossing van de mens bereikt kan worden door zonde. ‘Redemption through sin’ noemt de antropoloog Robert Sephir dit fenomeen. Het betreft een als het ware door de mens gecreëerde zondevloed en als zodanig zal God (welke godheid is de vraag) moeten ingrijpen en terug komen, is ‘t idee.

Dat laatste is een basale drijvende kracht die voor ons gewone mensen ingaat tegen alle logica, moraal en geweten, maar die door de bestuurselite heel serieus, en ik mag wel zeggen met geduld en fanatisme, en zo nodig via allerlei omwegen coûte que coûte moeten worden gerealiseerd. Misschien zijn er bestuurders die zich niet eens bewust zijn dat zij meedoen aan dit sinistere spel.

Blijkbaar raakt nu het geduld een beetje op en wordt er druk uitgeoefend, vandaar dat we in het streven naar de androgyne mens te maken krijgen met het regenboogakkoord. (klik op de tweet voor een volledig overzicht)

Nederland is vaak trendsetter. Bijvoorbeeld vwb het homohuwelijk, de euthanasie wetgeving, en gaat verder en verder om de mensheid in een tweede zondeval mee te trekken, wellicht naar de onderwereld? The Netherlands heeft veel weg van the Netherworld wat staat voor de onderwereld.  Ik bedoel maar.

Hoe dan ook, het regenboogakkoord gaat in feite rechtstreeks in en is rebellie tegen de Schepper. Een Schepper die de mensheid een regenboog gaf als teken dat er geen tweede zondvloed over ons zal komen. De bestuurselite verbreekt het verbond met de Schepper en gaat een eigen weg met dit regenboogteken.

Het regenboogakkoord dat genderneutraliteit voorstaat komt bij mij en velen met mij als tegennatuurlijk over. Net als de titel van dit artikel ‘verlossing door zonde’, immers in de christelijke traditie zijn we verlost door Jezus Christus, die de zonden van de mens op zich nam en daarvoor aan het kruis stierf.

Daar gaan de volgelingen van de idee ‘verlossing door zonde’ volop en op allerlei manieren tegen in. Via tv, media en films, onderwijs en uitvindingen worden we voortdurend uitgenodigd om mee te doen aan zondige immorele activiteiten. Opnieuw is hier sprake van rebellie tegen de Schepper.

Robert Sepher geeft zijn visie met zijn ‘Redemption through sin’ op dit fenomeen.

Als achtergrond informatie:

Over de volgelingen van Sabatai Zevi Over de Frankisten

Over Scientologie heb ikzelf een tweetal artikelen geschreven:

het is één pot nat

en

the bully pulpit van de nieuwe wereld orde

de hyksos en het ontstaan van bijbelse mythes

Als kind moest ik niet veel hebben van donker Afrika. Ik vond de zendelingen heel erg moedig want die gingen met gevaar voor eigen leven de ‘wilden’ het geloof in jezus bijbrengen, begreep ik zo min of meer uit de verhalen van mijn onderwijzers. Dat het erg moedig was ontleende ik aan de avonturen die ik las in de Donald Duck. Al die ‘wilden’ die rond de ketel dansten in hun rieten rokjes en een speer in de hand. Boven de ketel op het vuur, stak het hoofd van een blanke man met tropenhelm. Ik wist natuurlijk dat dat een verhaaltje was, maar toch, het sprak wel tot mijn verbeelding. Kortom met de kennis van nu ‘geen aanlokkelijk perspectief’.

Toen zag ik in zwartwit de eerste documentaires op tv over de mensen in Afrika. De voice-over, die het spannend wist te brengen, vertelde dan wat je zag en gaf wat achtergrond informatie. Dat bevestigde mijn idee dat je toch wel heel moedig moest zijn om je daarin te begeven. Het waren dan ook ontdekkingsreizigers en avonturiers, doktoren als Albert Schweitzer,  en uiteraard zendelingen, waarvoor ik op maandag netjes mijn zendingsgeld op school afdroeg, tenminste als ik het niet besteed had in het winkeltje, waar ik langs kwam, op weg naar school. Soms was het verlangen naar drop zo groot dat ik het niet kon weerstaan.

Maar daarna zag ik een documentaire waarin de mensen in Afrika zelf aan het woord kwamen. De documentaire was van Nederlandse ondertitels voorzien. Wat een eye-opener dat was. Een familie werd gefilmd die zich een weg zocht door het oerwoud op weg naar huis. Een jochie zeurde bij zn moeder om iets te eten. Hij had honger. De moeder mopperde en zei tegen haar zoontje dat hij altijd honger had, maar dat hij maar even moest wachten tot ze thuis waren.

Nouja, dacht ik, net als bij ons. Na die documentaire was mijn beeld over de mens in Afrika radicaal veranderd. Ze waren net als ons, bedacht ik toen. Ik hoorde het mijn moeder en andermans moeders in de buurt ook zeggen: “Je wacht maar even.”

Ik moet er aan denken nu ik zoveel van die films zie op Youtube waarin Afro-Amerikanen op onderzoek uitgaan en zoveel indoctrinerende verhalen over hen debunken. Prachtig vind ik dat.

De laatste maanden heb ik mij dus verdiept in de geschiedenis van de religies en in het bijzonder het ontstaan van de Vrijmetselarij. Inmiddels heb ik heel voorzichtig, zeg ik daarbij, een ruwe schets kunnen maken uit al die verhalen, die op sommige vlakken overeenstemmen en elkaar op andere vlakken weer tegenspreken.

De eerste die mij met zijn visie op de geschiedenis raakte was Sean Hross. Hij is geboren in Zuid-Afrika, getrouwd met een Zwitserse en woonde tot voor kort in Zwitserland. Hij kreeg moeilijkheden met de overheid, vanwege zijn films en teksten op Youtube over Zwitserland, die hij als het roversnest van de wereld beschouwt, en belandde daardoor in de gevangenis. Hij zwerft nu door  Italie en Frankrijk. Gedurende zijn omzwervingen filmt hij de omgeving en laat hij alle tekenen van de afstammelingen van de ‘farao’s’ in objecten, plaatsing daarvan, gebouwen en logo’s zien. Normaal gesproken let je er niet zo op, maar eenmaal erop attent gemaakt ontkom je er niet aan. De tekenen zijn werkelijk overal in een overweldigende hoeveelheid.

Samengevat stelt hij dat de afstammelingen van de Egyptische farao’s naar het noorden zijn getrokken en de daar levende stammen hebben onderworpen. eZij hebben bijvoorbeeld lijfeigenschap ingevoerd. Slavernij op grote schaal ook onder de blanken in Europa. Daarbij had de veroveraar en aldus plaatselijke kasteelheer het recht op de eerste nacht met de bruid. Ook een methode van onderwerping en tevens om voor zoveel mogelijk nakomelingen te zorgen. Een methode die zij  overal in de wereld toepassen, aldus Sean Hross.

En dan zijn er de vergeten slaven uit Ierland. Het volgende artikel vertelt dat verhaal. Slavernij was niet zozeer een kwestie van kleur. Het had alles te maken met winstbejag.

http://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076

De Tempeliers, de afstammelingen van de farao’s/hyksos, hebben zich met hun (geroofde) rijkdommen (banken) gevestigd in Zwitserland. De verdreven farao’s ofwel de faraonische aristocratie heeft zich verspreid over heel Europa en vorstendommen gesticht, die boven alles zijn verheven. Het centrum van die wereldmacht is Groot-Brittannie met aan het hoofd Koningin Elisabeth. De nakomelingen zijn vervolgens overal naar toe getrokken om de bevolkingen te onderwerpen. Dat is volgens Hross de werkelijke diaspora. De Tempeliers, de soldaten van de farao’s,  zijn volgens hem nimmer verdwenen, vormen de militaire tak. De Rooms-Katholieke kerk herbergt de religieuze tak en de priesters, zendelingen. De vrijmetselarij, die door hen is opgericht, en alle aanverwante organisaties, wereld dit wereld dat organisaties, vormen een wereldwijd politiek netwerk.

“Rebbi Norvin H Bey Isra-El explains the Ethiopian Origin of Free Masonry. Rebbi Bey has traveled throughout the world to many places such as Egypt, Israel, Morocco, and South America.” 

De video duurt op zn vrijmetselaars 13:13. Zodra hij terecht komt bij de exodus van de joden uit Egypte en de hyksos, is het voor mij niet meer te volgen. Niettemin interessant, immers het is maar zo mogelijk dat de Vrijmetselarij op de hoogste niveau’s zich baseren op de oorspronkelijke bronnen:

Een aantal andere Afro-Amerikanen vertelt en laat zien dat het Exodus verhaal  van de joden naar het beloofde land, een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken geeft, en dat er met de chronologie is geknoeid.

Zij stellen dat de Hyksos een nomadenbevolking uit het gebied van de kaukasus, Egypte veroverde, zich daar vestigden als de overheersers, zich lieten uitroepen tot farao’s, maar na een periode, en die varieert van 100 tot 500 jaar, uit Egypte werden verdreven, hetzij doordat zij zijn verdreven door de oorspronkelijke farao’s en bewoners, hetzij door de exodus zoals die is beschreven in de bijbel.

Er zijn veel youtubefilms te vinden over deze kwestie. Ik heb er twee uitgekozen. Ik vind dat de volgende man het lichtvoetig brengt en daar hou ik wel van.

In het kader van niets menselijks is ons vreemd kan het maar zo zijn dat degenen die indertijd zijn verslagen en verdreven uit Egypte, de hyksos, aan die gebeurtenis een heldhaftige draai hebben gegeven, voor het nageslacht. Wie daartoe behoren? dat blijft nog even een vraag, althans voor mij.

de verslavende werking van de 3 wereldreligies

De laatste tijd heb ik een behoorlijk aantal Youtubefilmpjes bekeken over de bevindingen van een groep Afro-Amerikanen die het publiek wijzen op hun ware oorsprong en ware geschiedenis in relatie tot de drie wereldreligies jodendom, christendom en de islam.

Gaan de Afro-Amerikanen ons bevrijden van de indoctrinatie en verslavende werking van de leer van de thora, bijbel en koran?

Zij tonen ons de bron en bakermat van waaruit de schrijvers van deze boeken en stichters van deze religies hebben geput, namelijk de geschiedenis van Egypte en in het bijzonder Ethiopie.

Ze wijzen het publiek op de tegenstellingen in de leer van de religies. Ik kom er zeker op terug maar kijk en luister alvast:

en de volgende

Buitengewoon interessant.