Baybaşin antwoordt op mijn vraag over zijn budget

foto-H.-Baybasin

Dear Lidy, beste Lidy

I have received your letter and one of your cards. Responding to you in writing from prison may sometimes take over one week for you to receive. Thank you very much to you and everybody else working hard to clean up the mess of the justice system in Holland.

Ik heb je brief ontvangen en één van je kaarten. Om je brieven schriftelijk te beantwoorden kan het meer dan een week duren voordat je deze ontvangt. Ik wil jou en al die anderen zeer bedanken voor het harde werk om de puinhoop van het rechtssysteem in Nederland op te ruimen.

Here are the answers to your questions:

Hier zijn de antwoorden op je vragen:

•       I receive money from my family. I am permitted to spend 100 Euros per week which includes my telephone cards, stamps for postage, toiletries and food. Just as all the other prisoners do, I have to pay 3 Euros per week to the prison for utilities.

Ik ontvang geld van mijn familie. Het wordt mij toegestaan om 100 euro per week te besteden, voor telefoonkaarten, postzegels, toiletartikelen en voeding. Net als andere gevangenen moet ik 3 euro per week aan de gevangenis betalen voor het gebruik van voorzieningen.

•       Everything I do in prison is decided by personnel members. I have been transferred between prisons 19 times to date. Every time I move I am having to go through the process of settling down all over again. Every prison has different rules. EBI Vught was the worst prison and where I am now is the best. I was in EBI Vught for six years and during that time I was in full isolation where systematic torture was imposed on me. This was followed by 13 months in partial isolation followed by another 6 months in partial isolation.

Alles wat ik doe wordt beslist door het gevangenispersoneel. Ik ben tot op heden 19 maal verplaatst. Elke keer als ik verhuis moet ik weer door het proces van installeren en gewenning, want elke gevangenis kent z’n eigen huisregels. EBI Vught was de slechtste gevangenis en waar ik nu ben (Norgerhaven) de beste gevangenis. Ik ben 6 jaar in EBI Vught geweest en gedurende die tijd volledig geïsoleerd en systematisch gemarteld. Daarna nog eens 13 maanden in gedeeltelijke isolatie, gevolgd door nog eens 6 maanden in gedeeltelijke isolatie.

•       I do not get anything from prison. I pay for everything I have or need. The only thing offered to me which I do not pay for is that once a week I am permitted to speak with my family via skype for 1 hour.

Ik krijg niets van de gevangenis. Ik betaal voor alles dat ik heb of nodig heb. Het enige dat ik gratis van de gevangenis krijg is eenmaal per week een skype gesprek van 1 uur met mijn familie

•       Hot food is served for every person once every day, this food is horrible and not eatable. I do not eat the food served, instead I cook for myself.

Warm eten wordt eens per dag aan alle gevangenen geserveerd, dit eten is verschrikkelijk en is niet te eten. Ik eet het niet, in plaats daarvan kook ik voor mijzelf.

•       My cell door is open every day between 7.30am and 4.30pm. I use this time to bathe, exercise, cook and make telephone calls to my family/lawyers. After lockup I keep myself busy in my cell with reading, writing, painting, dealing with stress and some sleep. Of course I am also occupied with the helpless feeling of counting down the days taken away from me by the Dutch Justice System.

Mijn celdeur is elke dag tussen 8:30 s morgens en 4:30 middags geopend. Die tijd gebruik ik om te baden, te sporten, te koken en te telefoneren met mijn familie en advocaten. Na opsluiting houd ik mij bezig in mijn cel met lezen, schrijven, schilderen, het gevecht met stress en wat slapen. Natuurlijk ben ik ook druk met dat hulpeloze gevoel de dagen voorbij te zien gaan die me zijn afgenomen door het rechtssysteem.

•       You can never make yourself feel ‘at home’ whilst in prison. I may be here physically, but mentally I am not in prison, this is the way that I deal with it.

Je kunt je nooit thuis voelen als je gevangen zit. Ik mag hier dan lichamelijk zijn maar in gedachten nooit, dat is de manier waarop ik er mee omga.

I will be happy to answer your questions, also questions anyone else may have which you pass onto me. I must thank you all and say that all your attention is much appreciated. Remember, the Dutch Legal System is in a total state of destruction. What you are all doing is trying to restore it, not helping Baybasin. Baybasin does not need help. Everything they could have taken away from me they have done. If my suffering can help restore their legal system then that at least will be worth something.

Ik zal met genoegen al je vragen beantwoorden, ook de vragen die anderen hebben en die je aan mij door kunt geven. Ik moet jullie allemaal bedanken en zeggen dat al jullie aandacht erg wordt gewaardeerd. Onthoud, het Nederlandse rechtssysteem is in totale staat van vernietiging. Wat jullie allemaal doen is proberen het te herstellen, Baybaşin is niet te helpen. Baybaşin heeft geen hulp nodig. Alles wat ze konden afnemen hebben ze afgenomen. Als mijn lijden helpt om hun rechtssysteem te herstellen dan is het ergens goed voor geweest.

Hüseyin Baybaşin.

 

De aanleiding vindt u hier:  vraag aan Baybasin: zijn gevangenisbudget

Het artikel over Norgerhaven vindt u hier: Baybasin laat zich verwennen in Norgerhaven